Voorbeelden tijdelijk huurcontracten op basis van de Leegstandwet

Twee voorbeelden van tijdelijke huurovereenkomsten op basis van de Leegstandswet.

Voorbeeld 1. Vanwege sloop/nieuwbouw zijn woningen tijdelijk verhuurd door een zorginstelling aan personeelsleden.

Tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 en 16 leegstandswet

Woonstichting X, gevestigd te Y, hierna te noemen X

en

[naam] geboren op [geboortedatum, hierna te noemen huurder,

nemen het volgende in aanmerking:
A. dat voor de hierna te noemen woning door Burgemeester en Wethouders van de gemeente
X aan X een vergunning is verleend tot het aangaan van een tijdelijke
huurovereenkomst als bedoeld in de artikelen 15 en 16 Leegstandwet (kenmerk kenmerk
vergunning d.d. datum vergunning);
B. dat de vergunning van Burgemeester en Wethouders is verleend voor het tijdvak aanvangende
op datum vergunning van en behoudens verlenging eindigend op datum vergunning t/m;
C. dat krachtens de vergunning de huurprijs van de hierna te noemen woning niet meer dan €
maximale huurprijs per maand mag bedragen;
D. dat op deze overeenkomst de artikelen 206 lid 3, 232, 242, 247, 269 lid 1 en 2, 270, 271 leden
4 t/m 8, 272 t/m 277, 278 leden 1 en 2 en 281 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van
toepassing zijn;
E. dat de woning binnen korte termijn zal worden ingrijpend gerenoveerd/gesloopt;
F. dat op de huurovereenkomst voorts van toepassing is het bepaalde in de artikelen 15, zesde
en zevende lid en 16 van de Leegstandwet;
en verklaren het volgende te zijn overeengekomen

Artikel 1. Het gehuurde en bestemming
1.1 X verhuurt aan huurder, die in huur aanneemt, de zelfstandige woning gelegen aan
[adres], [postcode] [plaats]
met medegebruik van eventuele gemeenschappelijke ruimten en/of voorzieningen, hierna te
noemen: “het gehuurde”.
1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als tijdelijke huisvesting
(woonruimte) ten behoeve van huurder en de leden van zijn gezin. Huurder zal het gehuurde bij
aanvang van de huurovereenkomst naar behoren stofferen en meubileren en het gehuurde
gedurende de looptijd van de huurovereenkomst van voldoende stoffering en meubilering
voorzien houden. Het is huurder niet toegestaan de bestemming van het gehuurde te wijzigen.

Artikel 2. Duur en beëindiging van de huurovereenkomst
2.1 De huurovereenkomst wordt met ingang van [ingangsdatum] aangegaan voor de duur van
minimaal zes maanden.
2.2 Met inachtneming van de termijn als bedoeld in het voorgaande artikel kan de
huurovereenkomst door elk der partijen worden opgezegd tegen een voor de betaling van de
huurprijs geldende dag. De opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven respectievelijk bij
deurwaardersexploot. De opzeggingstermijn voor huurder bedraagt één maand. De
opzeggingstermijn van X bedraagt drie maanden.
2.3 X zal de huurovereenkomst in elk geval opzeggen indien zij het gehuurde op enig
moment nodig heeft voor het in de considerans omschreven gebruik (vernieuwbouw/sloop).
2.4 De huurovereenkomst eindigt in elk geval van rechtswege als de vergunning van burgemeester
en wethouders haar geldigheid verliest.
2.5 Onverminderd het in de voorafgaande leden bepaalde, kunnen X en huurder de
huurovereenkomst te allen tijde met wederzijds goedvinden beëindigen op een door hen nader
overeen te komen datum.

Artikel 3. Betalingsverplichting, betaalperiode en huurprijswijziging
3.1 De betalingsverplichting van huurder bedraagt in totaal € xxxx per maand en bestaat uit:
- de huurprijs voor het enkele gebruik van het gehuurde en
- de servicekosten.
3.2 De huurprijs voor het enkele gebruik van het gehuurde bedraagt € xxxx per maand. Indien de
Minister belast met de zorg voor de Volkshuisvesting een afwijkende huurprijs vaststelt, treedt
die huurprijs met ingang van de daarvoor vastgestelde datum in de plaats van de huurprijs die
in deze overeenkomst wordt genoemd.
3.3 Het bedrag dat voor de servicekosten in rekening wordt gebracht is bij de afsluiting van deze
overeenkomst € xxxx. Dit bedrag bestaat deels uit jaarlijkse verrekenbare voorschotten op de
werkelijke kosten en voor het overige uit vaste vergoedingen. Een overzicht van servicekosten
is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
3.4 Betaling van de verschuldigde huurprijs en servicekosten dient maandelijks bij vooruitbetaling
vóór de eerste dag van een kalendermaand te geschieden, zonder enige korting, aftrek of
verrekening met een vordering welke huurder op X heeft of meent te hebben. Indien er
een huurachterstand ontstaat, strekt elke betaling in de eerste plaats tot aflossing van de
huurschuld.
3.5 Huurder stemt er in toe dat de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel door X
langs automatische weg via een bankgiro- of Postbank-incassomachtiging wordt geïncasseerd.
Vóór ingang van het huurcontract dient deze machtiging in het bezit te zijn van X. Indien
de maandelijkse huurbetalingen op enig moment anders dan door middel van automatische
incasso plaatsvinden, is X gerechtigd hiervoor de redelijke kosten aan huurder in
rekening te brengen.
3.6 De huurprijs kan op voorstel van X jaarlijks worden gewijzigd met een percentage dat
maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane
percentage zoals dat jaarlijks door de minister van VROM wordt vastgesteld voor woonruimte
met een niet-geliberaliseerde huurprijs, mits de gewijzigde huurprijs niet hoger is dan de
huurprijs welke in de vergunning is vermeld.

Artikel 4. Servicekosten
4.1 Voor zover het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of complex en de leveringen en
diensten mede betrekking hebben op andere daartoe behorende gedeelten, stelt X het
naar haar oordeel redelijkerwijs voor rekening van huurder komende aandeel in de
servicekosten vast. X hoeft daarbij geen rekening te houden met de omstandigheid dat
huurder van één of meer van de leveringen en diensten geen gebruik maakt.
4.2 Indien het niet mogelijk is de werkelijke kosten per woning te berekenen, dan worden de
geschatte kosten per woning in rekening gebracht.
4.3 X verstrekt huurder elk jaar, uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een boekjaar,
een rubrieksgewijs overzicht van de servicekosten, met vermelding van de wijze van
berekening daarvan en van, voor zover van toepassing, het aandeel van huurder in die kosten.
Het overzicht betreft steeds een tijdvak van maximaal twaalf maanden sinds het eind van het
tijdvak waarop het vorige overzicht betrekking had. Na het einde van de huurovereenkomst
wordt een overzicht verstrekt over de periode waarover dit nog niet is geschied. Verstrekking
van dit laatste overzicht vindt plaats binnen de termijn gesteld in het Burgerlijk Wetboek en/of
de Uitvoeringswet Huurprijzen woonruimte.
4.4 Wat blijkens het overzicht over de betreffende periode, rekening houdend met
voorschotbetalingen, door huurder te weinig is betaald of door X te veel is ontvangen,
dient binnen een maand na verstrekking van het overzicht te worden bijbetaald of terugbetaald.
4.5 X biedt huurder desverzocht de gelegenheid, gedurende één maand na verstrekking van
een overzicht, tot inzage van de aan het overzicht ten grondslag liggende boeken en andere
zakelijke bescheiden of van afschriften daarvan.
4.6 Leveringen en diensten kunnen door X naar soort en omvang worden beperkt of
uitgebreid.
4.7 X kan in verband met het onder lid 6 bepaalde alsmede bij prijswijziging van het
bestaande pakket leveringen en diensten het door huurder verschuldigde voorschot op de
servicekosten, na voorafgaande mededeling en motivering daarvan aan huurder, tussentijds
aanpassen aan de door haar verwachten redelijke kosten.
4.8 Indien X één of meer van de tot het overeengekomen pakket behorende leveringen en
diensten wil wijzigen, dan wel het overeengekomen pakket wil uitbreiden met één of meer
leveringen en diensten, dan wel de berekeningswijze van de kosten van één of meer
leveringen en diensten wil wijzigen, verklaart huurder zich daarmee bij voorbaat akkoord, mits:
- het belang van X bij de wijziging of uitbreiding zodanig is dat huurder in redelijkheid,
de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, zijn toestemming daaraan niet
mag onthouden, en
- X tijdig de huurder en (zo deze er is) de vertegenwoordiging van de huurders over de
wijziging over uitbreiding heeft geïnformeerd en met huurder en de
huurdervertegenwoordiging overleg heeft gevoerd en
- De wijziging betrekking heeft op zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders
gezamenlijk geleverd kunnen worden en tenminste 70% van die huurders met de
voorgestelde wijziging(en) heeft ingestemd.
4.9 X stelt huurder zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van het feit dat
overeenstemming is bereikt over de betreffende wijziging(en) met tenminste 70% van de
huurders.
4.10 Huurder heeft het recht om binnen acht weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde
schriftelijke mededeling, een beslissing van de rechter te vorderen omtrent de redelijkheid van
het voorstel tot wijziging.
4.11 Indien huurder één of meer van de tot het overeengekomen pakket behorende servicekosten
wil wijzigen, dan wel het overeengekomen pakket servicekosten wil wijzigen en/of uitbreiden,
verklaart X zich daarmee bij voorbaat akkoord, mits:
- het belang van huurder bij de wijziging voor uitbreiding zodanig is dat X in
redelijkheid, de belangen van beide partijen in aanmerking genomen, haar toestemming
daaraan niet mag onthouden, en
- de voorgestelde wijziging of uitbreiding uitsluitend complexgewijs of per gedeelte daarvan
kan worden gerealiseerd,
- 70 % (of meer) van de huurders binnen het complex of betreffende gedeelten daarvan met
de voorgestelde wijziging of uitbreiding heeft ingestemd.
4.12 In de gevallen bedoeld in lid 8 en lid 11 is huurder gehouden aan een eventueel daaruit
voortvloeiende verhoging van de kosten en het maandelijkse voorschotbedrag daarop, voor
zover die verhoging redelijk en in overeenstemming is met de daarvoor geldende regels. De
verhoging zal ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de wijziging of
uitbreiding is ingegaan.
4.13 Ter beperking van de bijkomende kosten is X gerechtigd in de maanden juni, juli en
augustus de collectieve centrale verwarmingsinstallatie buiten gebruik te stellen. X zal
hiertoe niet overgaan indien en voorzover minimaal 30% van de huurders van het betreffende
pand of complex X schriftelijk verzoekt om de collectieve centrale verwarmingsinstallatie
in bedrijf te houden.
4.14 In geval tot de servicekosten de levering van warmte en/of warmwater behoort kan X na
overleg met huurder de wijze van bepalen van het verbruik en het daaraan gekoppeld
huurderaandeel in de kosten van het verbruik aanpassen. Wordt het verbruik van warmte en/of
warmwater bepaald aan de hand van verbruiksmeters en ontstaat wegens niet of onjuist
functioneren van deze meters een geschil over huurderaandeel in de kosten van verbruik, dan
wordt dit aandeel vastgesteld door een bedrijf dat in het meten en vaststellen van afgenomen
warmte en/of warmwater is gespecialiseerd. Dit geldt eveneens bij beschadiging, vernietiging of
fraude met betrekking tot de meters, onverminderd alle andere rechten die X in dat geval
tegenover huurder heeft, zoals het recht op herstel of vernieuwing van de meters en
vergoeding van de geleden schade.

Artikel 5. Verplichtingen van X
5.1 X stelt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, op de overeengekomen datum het
gehuurde ter beschikking aan huurder.
5.2 X maakt bij het begin van de huurperiode een lijst van bevindingen over de toestand van
het gehuurde en van de daarin aanwezige voorzieningen (opnamestaat). In de opnamestaat
wordt in elk geval melding gemaakt van:
a. de staat waarin het gehuurde verkeert;
b. de gebreken die door X zullen worden verholpen en de termijn waarbinnen dit
gebeurt;
c. de roerende en onroerende zaken die huurder van de vorige huurder overneemt.
5.3 Zowel huurder als X ontvangen een door beide ondertekend exemplaar van de
opnamestaat. De opnamestaat maakt deel uit van de overeenkomst (bijlage).
5.4 Mocht om welke reden dan ook geen opnamestaat worden opgemaakt, dan zal huurder
geconstateerde gebreken aan het gehuurde binnen acht dagen na aanvang van de
huurperiode schriftelijk aan verhuurder melden, bij gebreke waarvan huurder wordt vermoed
het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.
5.5 Behoudens uit hoofde van een verplichting op grond van een wettelijke bepaling en/of eisen
van redelijkheid en billijkheid, is X niet verplicht huurder te waarborgen tegen
belemmeringen van feitelijke aard welke huurder door derden worden toegebracht.

Artikel 6. Verplichtingen huurder
6.1 Huurder zal het gehuurde als goed huurder gebruiken en overeenkomstig de daaraan gegeven
bestemming van woonruimte. Huurder zal de voorschriften en aanwijzingen van X ten
aanzien van het gebruik van het gehuurde en de daarin aanwezige installaties en
voorzieningen in acht nemen. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg
van het feit dat hij zich niet aan deze verplichtingen houdt.
6.2 Indien tot het gehuurde een tuin behoort, is huurder gehouden de tuin te gebruiken en
handhaven als siertuin en deze, evenals een erf, loggia of balkon, niet te gebruiken voor de
opslag van goederen. Het is huurder evenmin toegestaan de tuin, het erf, het terras, het balkon
of de loggia te gebruiken voor de reparatie en/of opslag van (motor)voertuigen.
6.3 Huurder zal het gehuurde zelf bewonen en er zijn hoofdverblijf hebben en houden.
6.4 Huurder zal zich onthouden van gedragingen waarvan naar algemeen gangbare opvattingen
mag worden aangenomen dat deze schade veroorzaken aan het gehuurde en/of aan naburige
woningen en andere gebouwen. Voorts is het huurder verboden schade te veroorzaken aan
voorzieningen, zoals vuilcontainers, die zich op het terrein van het gehuurde bevinden. Huurder
dient er voor zorg te dragen dat er voor omwonenden geen overlast, gevaar of hinder ontstaat
ten gevolge van gedragingen door huurder, leden van zijn gezin, huisdieren of derden die met
zijn goedvinden het gehuurde gebruiken en/of zich daarin met zijn goedvinden bevinden.
6.5 Huurder is verplicht elke schade aan het gehuurde, door welke oorzaak dan ook ontstaan,
terstond aan X te melden. Huurder is verplicht redelijke maatregelen te treffen ter
voorkoming van schade aan het gehuurde als gevolg van brand, storm, wateroverlast, vorst en
andere calamiteiten.
6.6 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) in
gebruik te geven en/of onder te verhuren.
6.7 Het is huurder niet toegestaan erfafscheidingen, schuren, getimmerde en andere opstallen te
plaatsen, te wijzigen of te verwijderen. Het is huurder niet toegestaan uitwendige zonwering en
een schotelantenne aan te brengen, tenzij hij tevoren de schriftelijke goedkeuring van X
heeft verworven. X kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden ten aanzien van
de constructie, de kleur, de maat, de plaats en de wijze van bevestiging.
6.8 Indien het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of complex, waartoe ruimten en terreinen
behoren waarop huurder geen exclusieve gebruiksrechten heeft, zal hij zijnerzijds ertoe
bijdragen dat deze ruimten en terreinen niet worden verontreinigd en niet worden gebruikt voor
andere doeleinden dan daartoe zij kennelijk dan wel krachtens de huurovereenkomst of de
aanwijzingen van X zijn bestemd. Huurder zal met name niet het dak, de schakelruimte
voor de lift, de brandladders, de ruimten voor centrale verwarmingsinstallatie en de ruimten
voor de hydrofoor betreden of doen betreden, tenzij met voorafgaande schriftelijke
toestemming van X. Het is huurder evenmin toegestaan voertuigen, kinderwagens,
fietsen of andere voorwerpen elders dan op of in de daarvoor bestemde gelegenheden te
plaatsen, of beddengoed, wasgoed et cetera aan de buitenzijde van het gebouw, anders dan
binnen het balkon, te kloppen of uit te hangen.
6.9 Huurder onthoudt zich in het gehuurde van het kweken en/of verhandelen van hennepplanten
en/of van enig andere plant of narcoticum welke voorkomt in de Opiumwet en op de bij deze
wet behorende lijsten.
6.10 Huurder is niet bevoegd de inrichting of de gedaante van het gehuurde, waaronder de tuin, het
terras of het balkon, geheel of gedeeltelijk te veranderen dan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van X, tenzij het gaat om veranderingen die bij het einde van de
huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en
verwijderd. Voor veranderingen aan de buitenzijde van het gehuurde behoeft huurder te allen
tijde voorafgaande schriftelijke toestemming van X, ook indien het veranderingen betreft
die bij het einde van de huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden
ongedaan gemaakt en verwijderd. Indien X haar toestemming onthoudt, kan huurder
vorderen dat de rechter hem zal machtigen tot het aanbrengen van de beoogde
verandering(en). Indien het gehuurde als rijks- of gemeentemonument aangemerkt is, dan is te
alle tijde voorafgaande schriftelijke toestemming van X nodig voor het aanbrengen van
veranderingen.
6.11 X zal bij haar toestemming aangeven of huurder de verandering bij het einde van de
huurovereenkomst ongedaan dient te maken. Indien dit het geval is, is huurder gehouden bij
het einde van de huurovereenkomst voor ongedaanmaking zorg te dragen en dient huurder het
gehuurde in een toestand te brengen, die bij het einde van de huurovereenkomst redelijkerwijs
in overeenstemming met de oorspronkelijke kan worden geacht.
6.12 Indien huurder veranderingen aanbrengt zonder schriftelijke toestemming van X
respectievelijk zonder machtiging van de rechter, is hij gehouden de veranderingen op eerste
verzoek van X ongedaan te maken, bij gebreke waarvan huurder een direct opeisbare
boete verbeurt ten bedrage van € 50,00, voor elke dag dat de overtreding voortduurt. De uit het
aanbrengen respectievelijk het verwijderen van deze veranderingen voortvloeiende schade aan
het gehuurde en kosten komen voor rekening en risico van huurder.
6.13 Huurder dient voor eigen rekening alle reparaties en al het (groot)onderhoud te verrichten die
verband houden met de door huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het
gehuurde. Voor gebreken aan de door huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen,
noch voor de daaruit voortvloeiende schade is X aansprakelijk.
6.14 Indien huurder nalaat de voor zijn rekening komende werkzaamheden te (doen) verrichten of
indien de betreffende werkzaamheden op onkundige of ondeugdelijke wijze zijn uitgevoerd, is
X gerechtigd om deze werkzaamheden voor rekening en risico van huurder te (doen)
verrichten, nadat huurder door X schriftelijk in de gelegenheid is gesteld om de
betreffende werkzaamheden alsnog zelf te verrichten binnen een redelijke termijn.
6.15 Indien de voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel gedogen, is De
Key gerechtigd deze terstond, zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning als bedoeld in het
vorige lid, en voor rekening van huurder te (doen) verrichten.
6.16 Het is huurder niet toegestaan verbrandingsgassen op andere wijze dan via de aanwezige
rookkanalen af te voeren of daarvoor ontluchtingskanalen te gebruiken.
6.17 Het is huurder niet toegestaan (huis)dieren, die hinder of overlast aan derden kunnen
veroorzaken, in of bij het gehuurde te houden.
6.18 Huurder is jegens X, op gelijke wijze als voor eigen gedragingen, aansprakelijk voor de
gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn
goedvinden daarin bevinden.
6.19 Indien huurder gebreken aan het gehuurde ontdekt of derden hem in zijn genot storen of enig
recht op het gehuurde beweren, is huurder gehouden daarvan terstond schriftelijke mededeling
aan X te doen, bij gebreke waarvan huurder de door zijn nalatigheid ontstane schade aan
X zal vergoeden.

Artikel 7. Onderhouds- en reparatieverplichtingen X en huurder
7.1 De verplichting van X tot het opheffen van gebreken en/of het verrichten van reparaties
en/of onderhoud is uitsluitend beperkt tot (nood)reparaties in het geval de veiligheid van
huurder en diens huishouden en/of de veiligheid van derden in het geding is. Voorts is X
gehouden er voor zorg te dragen dat het gehuurde wind- en waterdicht is.
7.1 In geen geval heeft huurder recht op huurprijsvermindering over de periode dat sprake is van
vermindering van het huurgenot ten gevolge van een gebrek in, aan of op het gehuurde. Artikel
207 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is dus niet van toepassing.
7.2 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 208 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is De
Key niet gehouden tot vergoeding aan huurder, de leden van zijn huishouden en/of derden die
zich met zijn goedvinden in het gehuurde bevinden van de door een gebrek veroorzaakte
schade aan het gehuurde, waaronder begrepen de aldaar aanwezige voorzieningen,
installaties, apparatuur, leidingen, kabels, buizen, afvoer en riolering, dan wel aan zaken die
zich in het gehuurde bevinden.
7.3 De eventueel noodzakelijke werkzaamheden zullen door X uitsluitend op basis van de
standaarduitvoering van het gehuurde worden uitgevoerd. Indien en voor zover hierbij schade
ontstaat aan het gehuurde en/of zaken die zich in het gehuurde bevinden, is X niet
gehouden deze schade te vergoeden, tenzij sprake is van ernstige nalatigheid of opzet aan de
zijde van X.
7.4 Voor rekening van huurder komt het verrichten van de kleine herstellingen aan het gehuurde.
Deze werkzaamheden zijn beschreven in een apart overzicht onderhoudswerkzaamheden dat
als bijlage bij de huurovereenkomst is toegevoegd.
7.5 Indien en voor zover onderhouds- en reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn ten gevolge
van nalatigheid, opzet, onachtzaamheid of onjuiste bewoning door huurder en/of zijn
huisgenoten en/of door derden die met goedvinden van huurder het gehuurde gebruiken of
zich met zijn goedvinden daarin bevinden, zijn alle hiermee verband houdende kosten geheel
voor rekening van huurder, ongeacht de aard en de omvang van die werkzaamheden.
7.6 Alle door huurder te verrichten werkzaamheden dienen vakkundig te worden uitgevoerd.
Huurder neemt daarbij de voorschriften in acht van X en de overheid. Indien deze
voorschriften niet (deugdelijk) in acht worden genomen en/of indien de werkzaamheden niet
vakkundig worden uitgevoerd en wel zodanig dat dientengevolge schade aan het gehuurde
en/of aan derden wordt veroorzaakt of dreigt, is X gerechtigd de werkzaamheden op
kosten van huurder alsnog uit te (laten) voeren of te (doen) herstellen.

Artikel 8. Toegang tot het gehuurde, gedoogplicht
8.1 Op verzoek van X zal huurder de door of namens X aangewezen personen in de
gelegenheid stellen het gehuurde te bezichtigen, hetzij in verband met de controle op
eventuele gebreken, hetzij in verband met het verrichten van (onderhouds)werkzaamheden. De
Key zal met huurder in overleg treden over de datum en het tijdstip waarop de door X
aangewezen personen het gehuurde wensen te bezichtigen respectievelijk aldaar
werkzaamheden wensen te verrichten.
8.2 Huurder zal alle noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde,
waaronder de tot het gehuurde behorende voorzieningen, installaties, apparatuur, leidingen,
kabels, buizen, riolering en afvoeren, gedogen, alsmede alle noodzakelijke onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden aan direct aangrenzende percelen, zonder daarvoor enige
schadevergoeding en/of vermindering van de betalingsverplichting te kunnen vorderen.
8.3 X is verplicht ervoor te zorgen dat de overlast voor huurder in de gevallen als
omschreven in dit artikel zoveel mogelijk wordt beperkt.
8.4 Bedoelde werkzaamheden worden binnen een redelijke termijn tevoren aangekondigd. Zij
worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur, dringende gevallen uitgezonderd.

Artikel 9. Schade en aansprakelijkheid
9.1 Wanneer in, op of aan het gehuurde schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, waaronder
schade of dreigende schade aan leidingen, kabels, buizen, afvoer, rioleringen, installaties,
voorzieningen en apparatuur, dient huurder X terstond in kennis te stellen en is huurder
verplicht om onverwijld passende en redelijke maatregelen te nemen ter voorkoming en
beperking van (verdere) schade in, op of aan het gehuurde. Dit geldt in het bijzonder wanneer
er schade ten gevolge van enige weersgesteldheid is of dreigt te ontstaan. Indien huurder
nalaat X van de (dreigende) schade in kennis te stellen en/of passende en redelijke
maatregelen te nemen, is hij gehouden aan X de door zijn nalatigheid ontstane schade te
vergoeden.
9.2 Wanneer het gehuurde deel uitmaakt van een verzamelgebouw of een complex van woningen,
geldt het onder lid 1 gestelde eveneens ten aanzien van het totale gebouw of complex, meer in
het bijzonder ten aanzien van de gemeenschappelijke ruimten in de belendingen. Rechtstreeks
optreden van huurder is in deze gevallen alleen dan vereist, wanneer zulks redelijkerwijs van
hem verwacht kan worden.
9.3 X is niet aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt aan huurder, de leden van zijn
huishouden en/of derden die zich met huurders goedvinden in het gehuurde bevinden, dan wel
aan zaken die zich in het gehuurde bevinden, ten gevolge van het opheffen van gebreken, het
verrichten van reparaties en/of (groot)onderhoud in/aan/op het gehuurde dan wel het gebouw
waarvan het gehuurde deel uitmaakt, storing, vorst, blikseminslag, ernstige sneeuwval,
overstromingen, stijging of daling van het grondwaterpeil, natuurrampen, atoomreacties,
gewapende conflicten, burgeroorlogen, opstanden, onlusten, molest en andere calamiteiten,
tenzij sprake is van ernstige nalatigheid of opzet aan de zijde van X.
9.4 Huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde, die is ontstaan als gevolg van het
feit dat huurder tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst en/of
de wet. Alle schade aan het gehuurde wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan. Het gehuurde
behoort geacht mede te omvatten de voorzieningen, apparatuur, installaties, leidingen, kabels,
afvoeren en buizen die zich bevinden in/op de grond die bij het gehuurde hoort.
9.5 Huurder is gehouden tot het afsluiten en instandhouden van een adequate
inboedelverzekering. Schade die onder de reikwijdte en dekking valt van de door huurder
afgesloten verzekering wordt door X in beginsel niet vergoed.

Artikel 10. Gemeenschappelijk of centraalantenne-inrichting
10.1 Indien het gehuurde is of wordt aangesloten op een gemeenschappelijk of een centraal
systeem voor de ontvangst van televisie- en radioprogramma’s, is het huurder niet geoorloofd
eigen (schotel)antennes aan te brengen of te handhaven of wijziging aan het systeem aan te
brengen.
10.2 Uitsluitend het in het gehuurde aangebrachte aansluitpunt op de gemeenschappelijke of de
centrale antenne-inrichting mag worden gebruikt voor de aansluiting van ontvangsttoestellen.
Voor deze aansluiting dient huurder gebruik te maken van voor zijn rekening aan te schaffen
deugdelijke aansluitsnoeren. Huurder is aansprakelijk voor de schade aan de installatie,
ontstaan door het gebruik van niet goed werkende ontvangsttoestellen of ondeugdelijke
aansluitsnoeren.

Artikel 11. Centrale verwarming en warmwatertapinstallatie
11.1 Indien in het gehuurde een eigen, individueel te bedienen, centrale verwarmingsinstallatie of
een warmwatertapinstallatie aanwezig is, zal huurder voor het behoud daarvan zorgdragen als
een goed huurder.
11.2 Voor rekening van huurder zijn, zonder uitzondering, alle kosten voor herstel van schade
ontstaan door nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of het op ondeskundige wijze onderhouden
van de installaties met toebehoren door huurder zelf, de leden van zijn huishouden en/of door
personen die door huurder zijn aangewezen.
11.3 Huurder is verplicht bij (dreigende) vorst alle maatregelen te nemen die hem ten dienste staan
ter voorkoming van bevriezing van de (centrale) verwarmingsinstallatie, de
warmwatertapinstallatie en de waterleiding, bij gebreke waarvan huurder de door zijn
nalatigheid ontstane schade aan X zal vergoeden. In geval van afwezigheid van huurder
gedurende het stookseizoen, is het - met het oog op bevriezingsgevaar voor genoemde
installaties - huurder niet toegestaan de radiatoren van de centrale verwarmingsinstallatie af te
sluiten.
11.4 Indien en voor zover dit niet door X voor rekening van huurder geschiedt, zal huurder
voor zijn rekening zorgdragen voor het afsluiten van een serviceabonnement bij een erkend
installatiebedrijf, in welk abonnement het jaarlijkse onderhoud van de installaties met
toebehoren is begrepen. X heeft recht op inzage van dit serviceabonnement.
11.5 Mocht de centrale verwarminginstallatie of de warmwatertapinstallatie deel uitmaken van een
groter systeem dat ook ten dienste staat aan andere ruimten dan het gehuurde, dan zullen de
verwarming en de warmwatertapinstallatie door X in bedrijf worden gesteld en gehouden
en zorgt X voor het afsluiten van een serviceabonnement.
11.6 Indien X zorg draagt voor het afsluiten van een serviceabonnement ten behoeve van de
centrale verwarmingsinstallatie, de warmwatertapinstallatie of andere installaties, wordt bij
afzonderlijke afspraak geregeld voor wiens rekening de daaraan verbonden kosten zijn.

Artikel 12. Hoofdelijkheid
12.1 Indien meerdere personen deze huurovereenkomst ondertekenen, zijn deze steeds hoofdelijk
en ieder voor het geheel jegens X aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst en/of
de wet voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door X aan
een der huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die huurder, tenzij X uitdrukkelijk
anders bepaalt.
12.2 Iemand die samen met een of meer anderen de huurovereenkomst met X is aangegaan
en heeft ondertekend, zonder dat er sprake is van wettelijk medehuurderschap, verliest zijn
huurderschap niet door het gehuurde definitief te verlaten. Hij blijft ook in dat geval hoofdelijk
aansprakelijk voor de verplichtingen uit de uit de huurovereenkomst en/of wet voortvloeiende
verbintenissen. Een contractuele medehuurder kan slechts samen met de andere huurder(s)
de huurovereenkomst door opzegging beëindigen.
12.3 De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook als de erfgenamen een rechtverkrijgenden
van huurder betreft, hoofdelijk.

Artikel 13. Tekortkoming in de nakoming
13.1 Indien huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij X de wettelijke rente
verschuldigd over het betreffende bedrag gedurende de periode waarin huurder met betaling
van dat bedrag in verzuim is, onverminderd de overige rechten van X als hierna
omschreven.
13.2 Indien één der partijen niet tijdig aan enige verplichting uit de huurovereenkomst en/of de wet
voldoet, uitgezonderd de betalingsverplichting van huurder, zal de schuldeisende partij de
schuldenaar bij schriftelijke aanmaning in gebreke stellen en de schuldenaar bij die
gelegenheid een redelijke termijn gunnen om zijn verplichting alsnog na te komen. Een
ingebrekestelling en nadere termijnstelling is niet vereist indien de schuldeiser uit een
mededeling van de schuldenaar moet of kan afleiden dat de schuldenaar in de nakoming van
de verbintenis zal tekortschieten. Blijft nakoming binnen de overeengekomen dan wel binnen
de nader gestelde termijn uit, dan is de schuldeiser, onverminderd diens overige rechten
ingevolge de wet, gerechtigd de huurovereenkomst tussentijds te (laten) beëindigen. Aan die
beëindiging gaat slechts opzegging vooraf indien de wet dat vereist. Alle kosten, waaronder
begrepen de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zijn voor rekening
van de schuldenaar.

Artikel 14. Oplevering gehuurde
14.1 Huurder zal het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst volledig ontruimen en onder
afgifte van alle sleutels ter beschikking stellen aan X in dezelfde staat als vermeld in de
opnamestaat die bij aanvang van de huurovereenkomst is gemaakt, behoudens normale
slijtage. Bij het ontbreken van een opnamestaat zal huurder het gehuurde in goede staat ter
beschikking stellen.
14.2 Huurder dient de door verwijdering van zaken toegebrachte schade aan het gehuurde te
herstellen. Huurder dient de niet behangen wanden en plafonds in de kleur wit op te leveren.
Indien tot het gehuurde een tuin behoort, zal huurder de grond onvervuild en de tuin in
behoorlijke staat - zonder kuilen of gaten - achterlaten.
14.3 Tenminste twee weken voor het einde van de huurovereenkomst zal X een voorinspectie
in het gehuurde uitvoeren. Huurder dient X daartoe in de gelegenheid te stellen. Van
deze voorinspectie zal een rapport opgemaakt worden, waarin zal worden vastgelegd welke
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vóór het einde van de huurovereenkomst door en
ten laste van de huurder verricht voor het einde van de huurovereenkomst door en ten laste
van de huurder verricht moeten worden. X en huurder ontvangen een door beiden
ondertekend exemplaar. Indien huurder geen medewerking verleent aan de inspectie en/of het
inspectierapport niet wenst te ondertekenen, worden de daarin weergegeven bevindingen van
X voor juist gehouden, behoudens tegenbewijs door huurder.
14.4 Uitgangspunt is dat de in het inspectierapport vermelde onderhouds- en
herstelwerkzaamheden zijn verricht voor het einde van de huurovereenkomst, tenzij partijen
schriftelijk anders overeenkomen. Als huurder geen of onvoldoende uitvoering geeft aan de in
het inspectierapport weergegeven onderhouds- en herstelwerkzaamheden, dan is X
gerechtigd om die werkzaamheden voor rekening van huurder te laten uitvoeren zonder dat de
huurder daarvoor door of namens X in gebreke behoeft te worden gesteld. Voor eerst bij
of na de ontruiming van het gehuurde aan het licht tredende schade die huurder had behoren
te herstellen of voor het eerst dan blijkende werkzaamheden die huurder had behoren te
verrichten, is X eveneens gerechtigd die werkzaamheden voor rekening van huurder te
laten uitvoeren zonder dat huurder daarvoor door of namens X in gebreke behoeft te
worden gesteld.
14.5 Over de tijd die met de uitvoering van de in de vorige leden bedoelde werkzaamheden is
gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is huurder aan
X een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding
wegens bijkomende servicekosten, onverminderd Xs aanspraak op vergoedingen van
verdere schade en kosten.
14.6 Bij de uitoefening van hun rechten en verplichtingen als bedoeld in de leden 1 tot en met 5
zullen huurder en X rekening houden met de omstandigheid dat het gehuurde binnen
afzienbare tijd zal worden sd.
11.1 De na het einde van de huurovereenkomst, de oplevering van het gehuurde of de ontruiming
van het gehuurde achtergebleven zaken gelden als door huurder afgestaan. X is vrij om
naar eigen inzicht over deze zaken te beschikken, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds.
X is gerechtigd de zaken op kosten van huurder te verwijderen, te verkopen, te
vernietigen of op te slaan. X is niet gehouden de achtergebleven zaken in bewaring te
nemen.
14.7 X is gerechtigd om, indien huurder tijdig of ontijdig het gebruik van het gehuurde heeft
beëindigd zonder de sleutels aan X te hebben afgegeven, de huurovereenkomst als
geëindigd te beschouwen, zich op kosten van huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen
en zich in het bezit daarvan te stellen en alle door haar noodzakelijk geachte werkzaamheden
voor rekening van huurder te laten uitvoeren, zonder dat huurder deswege enige recht op
schadevergoeding of andere rechten heeft, tenzij sprake is van ernstige nalatigheid of opzet
aan de zijde van X.

Artikel 15. Adres- en woonplaatskeuze
15.1 X mag het adres van het gehuurde beschouwen als het enige juiste adres van huurder,
zolang huurder haar niet anders heeft bericht. Uitsluitend voor het geval huurder te eniger tijd
geen woonplaats zal hebben in het gehuurde en evenmin een bekende werkelijke woonplaats
zal hebben in de gemeente waarin het gehuurde is gelegen, kiest huurder voor alles wat de
uitvoering van deze overeenkomst betreft woonplaats in het gehuurde.

Artikel 16. Overige bepalingen
16.1 Bij de uitoefening van hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst
en de wet zullen huurder en X rekening houden met de omstandigheid dat het gehuurde
binnen afzienbare tijd zal worden sd.
16.2 De persoonsgegevens van huurder kunnen door X in een persoonsregistratie worden
opgenomen en verwerkt.
16.3 Huurder zal klachten schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen
gebeuren, waarna huurder de klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk zal bevestigen.
16.4 Indien enige bepaling van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, geheel of
gedeeltelijk ongeldig is, dan blijft de huurovereenkomst voor het overige onverminderd van
kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn
overeengekomen dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meeste nabij
komt.
16.5 Huurder is verplicht binnen drie werkdagen na het sluiten van deze overeenkomst een contract
aan te gaan met een energieleverancier voor de levering van gas, water en elektra te behoeve
van het gehuurde. Een kopie van het contract zendt huurder binnen een maand na het sluiten
van het contract aan X.
16.6 Huurder is verplicht de energieleverancier bedoeld in het vorige lid tijdig te informeren over de
datum waarop hij het gehuurde definitief verlaat.
16.7 Indien huurder tekortschiet in de nakoming van een verplichting neergelegd in de vorige leden,
verbeurt huurder aan X een direct opeisbare boete van € 100,00 voor elke kalenderdag
dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van X om nakoming dan wel
ontbinding van deze overeenkomst te vorderen en onverminderd het recht van X op
volledige schadevergoeding, voorzover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Y op xxxx .


Huurder:                       Woonstichting X:[naam]                         XY Hoofd verhuur

 

Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen die een onverbrekelijk deel uitmaken van deze
huurovereenkomst: overzicht leveringen en diensten; overzicht “Onderhoud aan uw woning”

 

Voorbeeld 2. Tijdelijke huurovereenkomst door een antikraakbureau namens een woningstichting. Het gaat om een tijdelijk contract vanwege de geplande sloop van de woning.

 


TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST EX ARTIKEL 15 LEEGSTANDWET

 

De ondergetekenden:

X

hierna te noemen: verhuurder

 

en Y

 

Hierna te noemen: huurder,

 

NEMEN BIJ HET SLUITEN VAN DE HUUROVEREENKOMST HET VOLGENDE IN AANMERKING:

 

a.     Het gehuurde, dat nader wordt omschreven in het hierna volgende artikel 1, bevindt zich in een herstructureringsgebied en maakt deel uit van het herstructureringsplan …  en zal binnen afzienbare tijd worden gesloopt;

 

b.     Nu het gehuurde in afwachting van de uitvoering van de onder a. bedoelde plannen leeg staat in de zin van artikel 1 sub d van de Leegstandwet, wil verhuurder dit door tijdelijke verhuur dienstbaar maken aan de volkshuisvesting;

 

c.     Voor de hierna te noemen woning is door burgemeester en wethouders van de gemeente … op (datum) aan verhuurder een vergunning

(kenmerk) verleend tot het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet;

 

d.     De vergunning is verleend voor het tijdvak ingaande op (datum) en zal, indien deze niet wordt verlengd, eindigen op (datum).

 

e.     In de hiervoor genoemde vergunning is bepaald dat het gehuurde voor de duur van ten hoogste 24 maanden mag worden verhuurd tegen de in de bijlage van voormelde vergunning genoemde maximale huurprijs van € (bedrag) per maand;

 

f.      Op deze huurovereenkomst zijn de navolgende artikelen uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing: 206 lid 3, 232, 242, 247, 269 lid 1 en 2, 270, 271 leden 4 tot en met 8, 272 tot en met 277, 278 leden 1 en 2 en 281;

 

g.     Op deze huurovereenkomst is voorts van toepassing het bepaalde in artikel 15, zesde en zevende lid, en artikel 16 van de Leegstandwet;

 

 

EN VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

 

        Het gehuurde

1. Verhuurder verhuurt aan huurder, die in huur aanneemt de woonruimte, gelegen aan (adres) hierna te noemen: het gehuurde. Verhuurder en huurder verklaren een opleveringsstaat van het gehuurde te hebben opgemaakt en dat deze als bijlage bij deze huurovereenkomst is opgenomen en hier deel van uitmaakt.

 

De bestemming van het gehuurde

2. Het gehuurde is uitsluitend bestemd om door huurder te worden gebruikt als woonruimte.

 

De huurperiode en einde huurovereenkomst

3.De huurovereenkomst wordt aangegaan met ingang van (datum) en eindigt van rechtswege (zonder dat daartoe een opzegging noodzakelijk is), wanneer de vergunning van Burgemeester en Wethouders haar geldigheid definitief verliest.

4.Zowel huurder als verhuurder kan de huurovereenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van de geldende opzegtermijn en met dien verstande dat de huurovereenkomst minimaal voor zes maanden wordt aangegaan.

5.Opzegging door huurder geschiedt bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan verhuurder met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.Bij opzegging door de verhuurder geldt een opzegtermijn van drie maanden.

7.Opzegging kan plaatsvinden tegen iedere gewenste dag van de maand.

8.Huurder en verhuurder kunnen te allen tijde de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen op een door hen daartoe te bepalen datum.

 

De huurprijs en de servicekosten

9. Vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst is huurder maandelijks een huurprijs en een voorschot op de vergoeding voor de in verband met de bewoning van de woonruimte geleverde zaken en diensten (de servicekosten) aan verhuurder verschuldigd.

10. De door huurder verschuldigde huurprijs bedraagt (bedrag) zegge……………..euro en …eurocent. Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst wordt de huurprijs niet verhoogd.

 

11. Het maandelijkse voorschotbedrag voor de servicekosten bedraagt € (bedrag),-

Zegge (bedrag)  euro.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Glasverzekering                                                                                                                       € (bedrag),-

Riool ontstoppingsverzekering                                                                                             € (bedrag),-

 

Totaal:                                                                                                                                        € (bedrag),-

 

12. De maandelijks verschuldigde huurprijs en servicekosten bedragen gezamenlijk € [bedrag] zegge……………..euro en …eurocent.

13. Huurder voldoet de te betalen maandelijkse huurprijs en servicekosten voor het gehuurde in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van de maand op de verhuurder aangegeven wijze.

 

Waarborgsom

14. Alvorens het gehuurde te betrekken is huurder verplicht een waarborgsom te storten a € (bedrag),- zegge (bedrag) euro op rekening van verhuurder tot zekerheid van nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, verplichtingen bij niet-nakoming daaronder begrepen.

 

De wijze van betaling

15. Huurder geeft voor de betaling van het in artikel 12 genoemde totaalbedrag (huurprijs plus servicekosten) een machtiging tot automatische maandelijkse incasso aan  Verhuurder. af.

 

Domiciliekeuze

16. Huurder kiest voor de uitvoering van de huurovereenkomst woonplaats in het gehuurde en is verplicht zich in te schrijven bij de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waarin het gehuurde zich bevindt.

17. Wanneer huurder het gehuurde voorgoed verlaat zonder zijn nieuwe adres aan verhuurder door te geven en zonder zich op zijn nieuwe woonplaats in te schrijven bij de gemeentelijke basisadministratie, blijft het adres van het gehuurde voor de uitvoering van de huurovereenkomst als woonplaats aangemerkt.

 

De algemene voorwaarden van verhuurder

18. Op deze huurovereenkomst zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van verhuurder behorende bij een huurovereenkomst van een zelfstandige woonruimte tenzij daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken. Hierna worden deze voorwaarden aangehaald als: ‘de algemene voorwaarden’. Huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst bekend en akkoord te zijn met deze voorwaarden en daarvan een exemplaar te hebben ontvangen.

 

Bijzondere bepalingen

19. Ondanks het feit dat het gehuurde op korte termijn zal worden gesloopt, zal verhuurder normaal onderhoud plegen aan het gehuurde. Daarbij worden wel reparaties en noodzakelijke vervangingen gedaan, maar vindt geen vernieuwend onderhoud plaats. Na het sloopbesluit worden de woningen wind- en waterdicht gehouden. In geen geval heeft huurder recht op huurvermindering wegens een gebrek aan het gehuurde. Wanneer naar het oordeel van verhuurder de reparatiekosten te hoog zijn in relatie tot de plannen van verhuurder met de verhuurde woning, kan verhuurder er ook voor kiezen de huurovereenkomst te beëindigen, in plaats van herstelwerkzaamheden uit te voeren.

20. Op deze overeenkomst is onverminderd van toepassing de uitwerking van de huurdersverplichting tot verrichting van klein onderhoud, opgenomen in artikel 7 van de algemene voorwaarden.

21.  Gelet op het tijdelijke karakter van de huurovereenkomst verleent verhuurder geen toestemming voor gehele of gedeeltelijke verandering van het gehuurde door huurder, als bedoeld in artikel 9.1 en 9.2 van de algemene voorwaarden. Huurder kan in geen geval aanspraak maken op een vergoeding door verhuurder wegens ongerechtvaardigde verrijking, als bedoeld in artikel 7:216 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

22.  Bij het einde van de huur is huurder verplicht het gehuurde geheel ontruimd, leeg en bezemschoon op te leveren.

23.  Huurder kan bij opzegging van de huurovereenkomst geen aanspraak maken op een verhuisvergoeding of andere vergoeding of schadeloosstelling. Ook is verhuurder niet verplicht andere woonruimte aan te bieden.

24.  Bij de uitoefening van de rechten en verplichtingen uit deze huurovereenkomst en de algemene voorwaarden zullen huurder en verhuurder rekening houden met de omstandigheid dat het gehuurde binnen afzienbare tijd zal worden gesloopt.

25.  Verhuurder. vertegenwoordigt verhuurder krachtens een volmacht en treedt als beheerder op namens verhuurder. Verhuurder behoudt zicht het recht voor een andere beheerder aan te wijzen. Eventuele verplichtingen van huurder jegens Verhuurder. krachtens deze overeenkomst gelden in dat geval jegens verhuurder en/of de door haar aan te wijzen beheerder.

26. Voor het houden van dieren in of bij het gehuurde is voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. vereist. Deze toestemming kan, indien verleend, zonder nadere waarschuwing of motivering direct worden ingetrokken.

27. Tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeide regelgeving niet is toegestaan, zijn voor rekening van huurder:

a.    de waterschap- of polderlasten ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienstruimten, algemene en gemeenschappelijke ruimten;

b.    milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater;

c.     baatbelasting, of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd.

d.    overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingbijdragen, lasten, heffingen en retributies

- ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde;

- ter zake van goederen van huurder;

28. Schade door verlies of beschadiging van (een gedeelte van) het gehuurde is voor rekening van huurder, tenzij deze bewijst dat de schade niet kan worden toegerekend aan handelen en/of nalaten van huurder en/of personen die van zijnentwege of met zijn toestemming of goedvinden in of in de nabijheid van het gehuurde aanwezig zijn.

Huurder verplicht zich iedere schade respectievelijk ieder gebrek terstond na ontstaan respectievelijk ontdekking daarvan eerst mondeling en vervolgens ook schriftelijk aan Verhuurder. te melden.

29. De oplevering als bedoeld in artikel 22 dient te geschieden aan Verhuurder., onder inlevering van alle op het slot passende sleutels welke in het bezit van huurder zijn.

30. Zaken welke in strijd met het voorgaande door huurder en/of bedoelde derden in het object mochten worden achtergelaten worden geacht door dezen te zijn prijsgegeven, en Verhuurder. zal daarmee naar eigen goeddunken en inzicht mogen handelen, hetzij door deze zaken als eigen zaken tot zich te nemen, hetzij door deze zaken op kosten van huurder ter vernietiging te doen afvoeren.

31. Indien en voor zover redelijkerwijze gerede twijfel mocht bestaan of enige zaak als bewust achtergelaten heeft te gelden, zal Verhuurder. gerechtigd zijn, en in geen geval tot meer gehouden kunnen worden geacht, deze zaak gedurende veertien dagen voor rekening en risico van huurder op te doen slaan, en deze pas na ommekomst van genoemde veertien dagen ter vernietiging te doen afvoeren, indien huurder of enige andere mogelijke rechthebbende zich binnen genoemde termijn niet mocht hebben gemeld als in de desbetreffende zaak geïnteresseerde partij.

32. In dat laatste geval zal Verhuurder. de desbetreffende zaak tegen vergoeding van de bewaarkosten aan de alsdan blijkende (mogelijke) rechthebbende afgeven.

33. In geen geval zal Verhuurder. of verhuurder tot enige schadevergoeding kunnen worden verplicht.

34. Huurder verklaart dat door ondertekening van deze huurovereenkomst eventuele andere overeenkomsten ten aanzien van het gehuurde komen te vervallen.

 

Bij de huurovereenkomst behorende bijlagen

35. Huurder verklaart van verhuurder de navolgende bijlagen te hebben ontvangen:

- de Algemene voorwaarden van verhuurder behorende bij een huurovereenkomst van een zelfstandige woonruimte.

- Kopie van de Leegstandwetvergunning.

36. Daar waar de bepalingen in deze huurovereenkomst strijdig zijn met de algemene voorwaarden gaan de bepalingen van deze huurovereenkomst voor.

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend (plaats) op datum: (datum)

 

Huurder,                                                                   

       (naam)    
 

...................................................             

 
Verhuurder,

 

...................................................