Veel gestelde vragen

Kan ik mijn huis tijdelijk verhuren? Zie dit stappenschema.

Er staat een termijn in mijn huurcontract. Moet ik aan het einde van de termijn ook verhuizen? Dat hangt van de rechtsgeldigheid van het huurcontract af. In elk geval is het de verhuurder die naar de rechter moet stappen om te eisen dat u de woning verlaat. Volg dit stappenschema om te zien of er gebruik gemaakt is van een wettelijk toegestane uitzondering op de huurbescherming.

Wat kan ik doen als de verhuurder mij de woning uitzet terwijl ik huurbescherming heb? U kunt aangifte doen bij de politie van huisvredebreuk. Aangifte doen is gratis. Als u aantoonbare kosten heeft gemaakt voor vervangende huisvesting dan kunt u een civiele procedure beginnen met als doel uw kosten vergoed te krijgen. Op de website van het Juridisch Loket vindt u meer informatie over het voeren van een proces. U kunt u laten adviseren over de kosten, baten en risico's van het voeren van een juridische procedure. De diensten van het Juridisch Loket zijn gratis. U kunt worden doorverwezen naar een advocaat waar kosten aan zijn verbonden. Het Juridisch Loket kan u daar meer over vertellen.

Heeft een huurder ook huurbescherming als hij woont in een bedrijfsgebouw (een gebouw dat de bestemming "bedrijf" heeft in het bestemmingsplan)? Ja, als iemand ergens woont en daar voor betaalt dan is dat huur en dan geldt er huurbescherming tenzij er één van de uitzonderingen geldt zoals u kunt lezen onder Tijdelijke huur. De gemeente echter heeft de plicht om het bestemmingsplan te handhaven. Als de gemeente weet krijgt van de illegale situatie dan kan de gemeente dreigen om boetes op te leggen als de situatie niet wordt beeindigd. Dit heet het opleggen van een last onder dwangsom. Als er sprake is van een (brand)gevaarlijke situatie kan de gemeente bovendien ook zelf de woning ontruimen. Dit heet bestuursdwang. De gemeente is niet aansprakelijk voor kosten die de (ver)huurder maakt omdat de gemeente het bestemmingsplan handhaaft. Dit is alleen anders als de (ver)huurder er op mocht vertrouwen dat de gemeente niet zou handhaven. Dit heet het vertrouwensbeginsel. Dit komt echter maar zeer zelden voor. Als een huurder ontruimd wordt omdat de gemeente handhaaft dan zou de huurder zijn eventuele onkosten kunnen proberen te verhalen op de verhuurder omdat de verhuurder de woonruimte niet meer kan leveren. De kans dat het de huurder lukt om een schadevergoeding te krijgen is echter klein omdat de huurder ook had kunnen weten dat hij daar niet had mogen wonen volgens het bestemmingsplan.

Moet een huurcontract of een model huurcontract notarieel worden vastgelegd? Nee, dat hoeft niet. Een huurovereenkomst kan zelfs mondeling zijn, dus niet op papier. Voor de bewijsvorming en voor de duidelijkheid is het wel aan te raden om de huurovereenkomst op papier vast te leggen. Om die reden kan het huurcontract of het algemene deel daarvan, dus het deel dat niet specifiek voor één huurder of gebouw geldt, notarieel worden vastgelegd. Mocht er onenigheid ontstaan over de voorwaarden in het contract dan kan er altijd verwezen worden naar het contact dat bij de notoris is vastgelegd. Het algemene deel van het huurcontact laten deponeren kan ook bij de Kamer van Koophandel of bij een rechtbank.

Heeft een bedrijf ook huurbescherming? Deze website gaat over de tijdelijke huur van woonruimte. Voor de huur van bedrijfsruimte gelden andere regels. Zie de website van de servicedesk  van het Midden en Kleinbedrijf voor meer informatie over het huren van bedrijfsruimte.

Geldt het puntenstelsel ook bij tussenhuur? Ja, bij ook bij tussenhuur blijft het puntenstelsel gelden. Dit betekent dat de huurprijs aan een maximum is gebonden. Het puntenstelsel blijft ook gelden bij hospitahuur, bij gemeentelijke slooppanden en campuscontracten. Het puntenstelsel geldt niet bij bruikleen en huur naar aard van korte duur. Het nieuwe kabinet Rutte heeft in november 2012 wel laten weten dat het van plan is om het puntenstelsel af te schaffen.

Mag ik de huurder tegelijkertijd met het huurcontract een huuropzegging voor op een bepaalde datum in de toekomst laten tekenen? Nee, het is juridisch niet toegestaan om het huurcontract afhankelijk te maken van het tekenen van een huuropzegging in de toekomst. Een huurcontract moet in principe altijd voor onbepaalde tijd zijn, tenzij er sprake is van een uitzondering zoals beschreven op de website. Mocht de huurder tekenen en achteraf weigeren te vertrekken, dan moet de verhuurder naar de rechter stappen. Als de rechter constateert dat de opzegging een voorwaarde was voor het tekenen van het huurcontract dan zal hij het huurcontract niet ontbinden. De huurder kan dan blijven wonen tenzij er een andere, wettelijke reden is voor het ontbinden van het huurcontract.

Mijn ouders zijn overleden en ik ben in het oudelijk huis gaan wonen. Het huis is van de woningstichting die toegestaan hebben dat ik in het huis ben gaan wonen. De woning is op mijn naam gezet en ik betaal al jaren huur. Nu wil de woningstichting mij er uit zetten. Mag dat? Nee, als u in het huis mocht gaan wonen en de huur bent gaan betalen dan is er een huurovereenkomst, ook al is deze alleen mondeling geweest. U heeft dan een huurovereenkomst en dan heeft u huurbescherming. De woningstiching kan u niet zomaar uit de woning zetten.

Mijn ouders gaan naar het verzorgingstehuis. Kan ik de woning tijdelijk verhuren als ik zeg dat zij later weer in de woning gaan wonen (tussenhuur)? Nee, als de huurder weigert te vertrekken dan moet u naar de rechter stappen om de huurder er weer uit te krijgen. U moet dan aannemelijk maken dat de bewoner(s) weer terug komen om weer in de woning te komen wonen. Dat zal lastig worden als uw ouders in het verzorgingstehuis zijn gaan wonen.