Campuscontracten

Bij studentenhuisvesting is het mogelijk dat de verhuurder het huurcontract opzegt omdat de student is afgestudeerd. Dit is zo geregeld om te voorkomen dat studenten na hun studie in de studentenwoning blijven wonen waardoor de woonruimte niet meer beschikbaar is voor studenten. De gedachte daarachter is dat de afgestudeerde student gaat werken en een duurdere woning kan betalen. Vaak is de huurprijs van de studentenwoonruimte door de overheid of een onderwijsinstelling laag gehouden.

Tekst van het wetsartikel

De tekst van artikel 7:274 lid 4 is als volgt:

"Onder eigen gebruik in de zin van lid 1 onder c, wordt bovendien mede begrepen het verstrekken van woonruimte aan een student, indien:
1a°.    die woonruimte krachtens de huurovereenkomst bestemd is voor studenten, als bedoeld in dit lid;
2a°.    de huurder, tegen wie de in lid 1 bedoelde vordering is ingesteld, niet heeft voldaan aan een schriftelijk verzoek van de verhuurder, dat deze jaarlijks kan doen, om binnen drie maanden een kopie van het bewijs van zijn inschrijving aan een instelling, universiteit of hogeschool als bedoeld in dit lid inzake het lopende studiejaar over te leggen, en
3a°.    in de huurovereenkomst met de huurder tegen wie de in lid 1 bedoelde vordering is ingesteld, is bepaald dat die woonruimte na beëindiging van de huurovereenkomst opnieuw aan een student als bedoeld in dit lid zal worden verhuurd.

    Onder student wordt in dit lid verstaan een deelnemer die is ingeschreven aan een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een student die is ingeschreven aan een universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek".

Voor een overzicht van alle relevante artikelen van het huurrecht, zie hier.